Política de privacitat

Reglament europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per KOSMOS GROUP. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal i podrà variar en el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que KOSMOS GROUP es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s’accedeixi a la web.

Data darrera actualització: 25/05/2019

1.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El titular responsable del tractament és:

PCI KOSMOS GROUP S.A

CIF: A63065189

Direcció: C/ Sever Ochoa 18-20-22 Local, 08950, Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Serveis: Protecció contra incendis, consultoria en PCI, senyalització de Seguretat en edificis, formació emergències, Seguretat electrònica, megafonia i telecomunicacions professionals, reconeixement de matrícules.

CIM KOSMOS INTEGRAL SERVICES S.L

CIF: B64522311

Direcció: C/ Sever Ochoa 18-20-22 Local, 08950, Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Serveis: central d’alarmes.

Delegat de Protecció de Dades: info@kosmos-group.net

– D’ARA EN ENDAVANT, KOSMOS GROUP –

2.- Amb quina finalitat tractem les vostres dades,amb quina legitimitat i durant quant de temps les conservem?

S’informa als titulars de les dades personals que KOSMOS GROUP recull les dades necessàries per dur a terme la seva sol·licitud i/o el servei contractat, sent adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractades.

Preguem que, per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que hagi pogut produir-se.

A KOSMOS GROUP tractem les dades personals per a les finalitats següents:

1.- DADES OBTINGUDES A TRAVÉS DEL PRESENT LLOC WEB

FORMULARI CONTACTE

Les seves dades seran tractades únicament per atendre les seves sol·licituds.

 • La base legal per al tractament és el consentiment atorgat amb l’acceptació de la present política de protecció de dades.
 • El termini de conservació: les dades seran eliminats un cop atesa la seva sol·licitud.

2.- DADES OBTINGUTS DE LES NOSTRES RELACIONS PROFESSIONALS

2.1.- POTENCIALIES CLIENTS I CONTACTES COMERCIALS

La finalitat del tractament és la prospecció comercial i l’enviament de comunicacions sobre els productes i serveis de l’empresa que puguin ser d’interès. No obstant, podrà oposar-se a aquest tractament en qualsevol moment o a través de les indicacions incloses en cada comunicat que rebi.

 • La base legal per al tractament és l’existència d’una relació precontractual i / o l’interès legítim de l’empresa en la promoció dels seus productes i serveis.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació comercial o fins que se sol·liciti la seva supressió.

2.2.- CLIENTS

La finalitat del tractament és la gestió de clients, gestió administrativa, econòmica i comptable així com la promoció dels productes i serveis de l’empresa. No obstant podrà oposar-se a aquest tractament en qualsevol moment o a través de les indicacions incloses en cada comunicat que rebi.

 • La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

2.3.- ALUMNES

La finalitat del tractament és la gestió de programes de formació i la realització de pràctiques a les instal·lacions del client. ixí mateix KOSMOS GROUP el mantindrà informat sobre els nous cursos i convocatòries que puguin ser d’interès. No obstant podrà oposar-se a aquest tractament en qualsevol moment o a través de les indicacions incloses en cada comunicat que rebi.

 • La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual i l’interès legítim de l’empresa en la promoció dels seus cursos.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

2.4.- PROVEÏDORS I COL·LABORADORS

La finalitat del tractament és la gestió de proveïdors: gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.

 • La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

2.5.- CANDIDATS QUE REMETEN SEU CV A LA COMPANYIA

A KOSMOS GROUP tractem les dades personals dels nostres candidats a lloc d’empleat per a les següents finalitats:

1.- Per a la selecció de personal durant els processos que l’empresa manté oberts.

2.- Per mantenir un arxiu amb informació curricular dels candidats a prestar serveis a la nostra Companyia i el perfil requerit s’ajusta a les característiques de l’empresa.

 • La base legal per al tractament és el consentiment atorgat amb l’enviament voluntari del seu CV.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran durant el termini màxim de 2 anys. No obstant això l’empresa podrà conservar el seu nom i cognoms i email de contacte per a futures col·laboracions sense perjudici dels drets de què disposa el titular de les dades segons s’estableix en l’apartat “Drets”

2.6.- CONTROL D’ACCESSOS

La finalitat del tractament és portar un control de visites i la gestió del personal extern amb accés a les instal·lacions.

 • La base legal per al tractament és l’interès legítim de KOSMOS GROUP per al control d’accessos i seguretat del centre de treball.
 • El termini de conservació: les dades personals recollides s’han de conservar durant el termini màxim d’un mes i seran eliminades posteriorment.

2.7.- VIDEOVIGILÀNCIA

La finalitat del tractament és la videovigilància i seguretat de les instal·lacions.

 • La base legal per al tractament és l’interès legítim de KOSMOS GROUP per a la videovigilància.
 • El termini de conservació: les imatges es conservaran durant el termini màxim d’un mes i seran eliminades posteriorment.

2.8.- BÚSTIA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

La finalitat del tractament és atendre els drets dels titulars de les dades, les seves sol·licituds i queixes en el tractament de les seves dades personals.

 • La base legal per al tractament és el seu consentiment que es considera atorgat en el moment que ens remet la seva consulta o petició.
 • El termini de conservació: les dades s’eliminaran un cop prescrits els terminis legals de reclamació davant a l’AEPD (3 anys).

3.- A qui comunicarem les seves dades?

KOSMOS GROUP no comunicarà les seves dades a tercers, excepte per obligació legal o a tercers necessaris per a la prestació del servei.

No està prevista la transferència internacional de les seves dades.

4.- Quins són els seus drets en protecció de dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant.

A continuació, li expliquem els seus drets:

 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. KOSMOS GROUP deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat: l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a l’empresa, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hi hagi vist satisfets l’exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els esmentats drets pot posar-se en contacte a través del correu electrònic info@kosmos-group.net , indicant la següent informació:

Nom i cognoms,

Número de DNI,

Correu electrònic de contacte,

Dret que desitja exercitar,

Dades sobre els quals realitza la seva sol·licitud

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva sol·licitud i es notificarà a la teva adreça indicat.

5.- Quina seguretat apliquem per protegir les seves dades personals?

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, KOSMOS GROUP aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.