Manteniment de Sistemes de Seguretat

$

Manteniment Sistemes Seguretat Electrònica i Anti-Intrusió

$

Servei Tècnic àgil i expert

$

Empresa habilitada a nivell nacional (D.G.P. 3469)

$

Llibres de Manteniment d’acord a normativa

$

Tallers mòbils equipats

$

Servei 24 hores/ 365 dies

$

Homologació en Baixa Tensió i Telecomunicacions

$

Tallers mòbils equipats

Manteniment de Sistemes de Seguretat

El manteniment dels sistemes de seguretat és preceptiu per llei. Els sistemes de seguretat electrònica i anti-intrusió requereixen d’un manteniment periòdic obligatori si estan connectats a una central receptora d’alarmes CRA o a un Centre de Control (PPS).

Verificar el correcte funcionament dels sistemes de seguretat i alarma requereix disposar d’un servei tècnic adequat, format per professionals amb experiència i formació que realitzin les intervencions (presencials i/o remotes) de manera satisfactòria i d’acord a normativa.

 

Mantenimiento de Sistemas de Seguridad Kosmos Group

Com podem ajudar-te?

Manteniment Preventiu

El manteniment preventiu es duu a terme amb la finalitat d’anticipar possibles fallades o avaries en el sistema de seguretat, i donar solució abans que aquestes ocorrin.

Les revisions trimestral i anual són obligatòries. La llista d’elements que han de comprovar-se en els manteniments preventius ve detallada per llei.

 

  • Llibre de manteniment del sistema de seguretat

El Llibre de Manteniment és un document escrit que recull la informació necessària sobre l’abast de les revisions periòdiques i els terminis en què aquestes han de dur-se a terme.

És imperatiu legal per a aquells establiments o instal·lacions que disposen de sistemes de seguretat electrònica connectats a una central receptora d’alarmes, o que gaudeixen d’un centre de control propi.

Es tracta d’una eina que forma part del manteniment preventiu, i que ha de tenir a mà el director de seguretat o responsables de tal àrea en l’organització.

Gràcies a aquest document és possible mantenir la informació actualitzada sobre els elements que es van revisar en les inspeccions, l’avaluació i les mesures correctives que es van prendre. Ha de portar la data i la signatura de les persones responsables de la seguretat.

mantenimiento alarma de intrusión_1200
Les revisions trimestral i anual són obligatòries. La llista d’elements que han de comprovar-se en els manteniments preventius ve detallada per llei.

Manteniment Correctiu

El manteniment correctiu dels sistemes de seguretat és reactiu.

La seva finalitat és doble: aplicar els correctius en cas d’avaria; i corregir, reparar o substituir els dispositius que el manteniment preventiu ha detectat que donen errors o fallades.

flota talleres móviles_1200

Normativa Aplicable per al Manteniment de Sistemes

La normativa aplicable en el manteniment dels sistemes de seguretat es contempla en les següents ordres ministerials:

  • Orde INT/316/2011, d’1 de febrer, sobre funcionament dels sistemes d’alarma en l’àmbit de la seguretat privada.
  • Orde INT/826/2020, de 3 de setembre, per la qual es modifiquen quant a terminis d’adequació de mesures de seguretat electrònica, l’Orde INT/314/2011, d’1 de febrer, sobre empreses de seguretat privada, l’Orde INT/316/2011, d’1 de febrer, sobre funcionament dels sistemes d’alarma en l’àmbit de la seguretat privada, i l’Orde INT/317/2011, d’1 de febrer, sobre mesures de seguretat privada. (BOE 241, de 9.9.2020)
  • ORDRE IRP/198/2010, de 29 de març (Dept. Interior de la Generalitat de Catalunya) per la qual s’estableixen els criteris d’actuació per al manteniment i la verificació dels sistemes de seguretat i la comunicació a la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra dels avisos d’alarma.

Com podem ajudar-te?