Connexió Alarma d’Incendis – CRI

$

Gestió àgil d'alarmes per incendi o avaria

$

Central Receptora d'Incendis (CRI) d’acord a normativa

$

Operadors formats per a gestió de PCI

$

Certificació i compliment norma UNE-EN 54-21

$

Gestió remota i eficaç

$

Resposta immediata

$

Servei 24/ 365 amb personal altament qualificat

$

Partner de Grupo On Seguridad

Alarmes d’incendi amb connexió CRI

Molts immobles on hi ha instal·lats sistemes de detecció i alarma d’incendis no romanen controlats durant determinades hores o dies de la setmana.

En aquests casos, els sistemes de detecció i alarma d’incendis haurien de comunicar-se amb una Central Receptora d’Alarmes d’Incendis (CRI). Des d’una CRI es gestionen els senyals d’alarma d’incendi o d’avaria, de manera àgil i professional.

La connexió de les centrals de detecció i alarma d’incendis ha de realitzar-se mitjançant equips que compleixin la normativa de protecció contra incendis, i per empreses habilitades d’incendi.

És il·legal que els senyals d’incendi es gestionin a través dels panells d’alarma d’intrusió

La transmissió d’alarmes i avisos de fallada dels sistemes de detecció i alarma d’incendis han d’estar certificats i complir la norma UNE-EN 54-21.

El RIPCI (Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis) indica clarament que la instal·lació i manteniment d’equips de protecció contra incendis només pot ser realitzada per empreses i operaris degudament habilitats.

Gestió Remota de Senyals d’Incendi

Els temps canvien, les tecnologies cada vegada ens permeten fer més treballs en remot, i les normatives a poc a poc es van adaptant a les tecnologies.

L’RD 513/2017 RIPCI va introduir la possibilitat de realitzar diferents accessos en remot als sistemes d’alarma i detecció d’incendis.

Si la central de detecció i alarma d’incendis es troba preparada perquè el mantenidor habilitat i qualificat pugui realitzar diferents accions en remot i la comunicació i la gestió remota es pot fer de manera segura, és moment de definir quin nivell d’accés remot s’està disposat a permetre.

 • Accés a lectura

De manera remota el mantenidor pot llegir funcions i veure l’estat del sistema. En cas, per exemple, d’una avaria d’un detector, identificarà l’equip i realitzarà l’assistència portant l’equip de substitució.

 • Accés a funcions de control

Aquest accés requereix d’autorització i presència per part del responsable de l’establiment i de l’empresa mantenidora, si escau. Permet al mantenidor actuar sobre el sistema. Per exemple, anul·lant un equip o una zona que estigui donant falses alarmes.

En el cas que l’actuació en remot deixi el sistema operatiu amb deficiències, és molt important informar el responsable de l’edifici, indicant el nivell de criticitat de les mateixes i prendre les mesures oportunes per a realitzar les accions correctives.

 • Accés a canvis de configuració, paràmetres i actualització del microprogramari

Impliquen un pas més que el cas anterior.

Aquest tipus de mesures pot comportar canvis que deixin el sistema inoperatiu, per la qual cosa s’hauran d’aplicar els següents requisits:

 • Implementar mesures abans de l’inici de la sessió remota.
 • Comprovar ‘in situ’ el funcionament correcte del sistema abans de la seva nova posada en marxa.
 • Realitzar una còpia abans d’iniciar l’actualització de programari o microprogramari. Això permetrà tornar a la versió anterior en cas d’error o fallada en l’actualització.
Connexió CRI Kosmos Group

Com podem ajudar-te?

Central Receptora d’Alarmes d’Incendis (CRI)

És recomanable disposar d’un sistema d’alarma atès. Atès per qui? Per una central receptora d’alarmes d’incendi.

La Central Receptora d’Incendis (CRI) ofereix els seus serveis 24h/365 i compta amb personal qualificat. Es responen de manera immediata tots els senyals d’alarma i/o avaria que es reben de les instal·lacions dels clients.

Donada l’especialització del sector de protecció contra incendis, és fonamental que les empreses receptores que gestionen alarmes i senyals d’incendi (CRI) disposin també de l’adequada professionalització, de la tecnologia i el personal degudament qualificat.

La norma UNE 23007-14, defineix que les alarmes han de transmetre’s amb el menor retard possible. La millor manera d’aconseguir-ho és mitjançant un enllaç automàtic connectat a una CRI que permetrà mantenir el sistema permanentment vigilat.

S’han d’establir els procediments adequats de funcionament, que permetin als operadors i als responsables de la CRI, tenir la formació adequada que els permeti identificar, avaluar i gestionar els senyals de manera àgil.

La Central Receptora d’Incendis (CRI) ofereix els seus serveis 24h/365

Central Receptora d’Incendis de Grupo On Seguridad

A continuació, detallem algunes de les funcionalitats de la nostra Central Receptora d’Incendis, els serveis dels quals es presten a través de Grupo On Seguridad:

 • Recepció i gestió de senyals d’alarma i avaria d’incendis mitjançant diferents vies de comunicació (RTC, IP, GSM, GPRS, entre d’altres).
 • Vídeo verificació d’esdeveniments.
 • Servei d’atenció 24 h.
 • Extranet de serveis en línia per a instal·ladors.
 • Plataforma web per a usuaris finals.

Kosmos Group, Partner de Grupo On Seguridad

Kosmos Group forma part de Grupo On Seguridad. La seva Central Receptora està equipada amb les últimes tecnologies de gestió i comunicacions. S’ofereix un servei permanent de vigilància i alerta, amb presència d’àmbit estatal.

Com podem ajudar-te?