Consultoria de Seguretat

$

Anàlisi de Riscos i Avaluació d'Amenaces

$

Procediments de Seguretat

$

Plans Directors de Seguretat

$

Plans d'Autoprotecció

$

Plans d'Emergències i Evacuació

$

Memòries de Seguretat

$

Auditories de Seguretat i PCI

$

Infraestructures Crítiques

$

20 anys d'experiència en Seguretat

Consultoria de Seguretat per a Empreses

La consultoria de seguretat analitza els riscos i avalua les amenaces per prendre les mesures de seguretat necessàries. Protegir de manera preventiva i activa una empresa, les persones que hi treballen i els seus béns és la seva missió.

L’experiència i capacitació del consultor o consultora de seguretat és un factor crític per a un assessorament òptim. El departament de consultoria de seguretat de KOSMOS GROUP porta dues dècades realitzant aquesta labor amb èxit.

L’experiència i capacitació del consultor o consultora de seguretat és un factor crític per a un assessorament òptim.

Àrees de Treball en la Seguretat per a Empreses

La consultoria de seguretat en Kosmos Group abasta diferents àrees de treball i ofereix els següents serveis:

  • Estudi, disseny i anàlisi de riscos de seguretat

Amb l’anàlisi i identificació dels riscos de seguretat que una empresa té en un moment donat es busca una valoració realista i rigorosa de les seves possibles amenaces.

A partir de les dades extretes d’aquesta anàlisi, s’avaluen les mesures de seguretat actuals i es proposen noves mesures a implantar per a reduir aquestes amenaces i riscos al mínim possible.

  • Procediments de seguretat. Normativa i legislació vigent

Amb la realització de procediments de seguretat es persegueix millorar l’eficàcia dels serveis i instal·lacions de seguretat, alhora que es dóna compliment a la normativa i legislació vigents.

  • Assessorament, estudi i Plans Directors de Seguretat

Amb l’estudi de l’organització i els procediments de seguretat amb els quals compta el client es desenvolupa un Pla Director de Seguretat.

El Pla Director recull tots els aspectes relacionats amb la seguretat: es planifiquen tant les activitats presents com les que es desenvoluparan a futur. La millora contínua de la seguretat del client, una seguretat que s’adapta a les necessitats i entorn canviants és el nucli d’aquest Pla Director.

  • Memòries de seguretat

En esdeveniments, espectacles i/o activitats recreatives puntuals no s’exigeix un Pla d’autoprotecció, però sí una Memòria de seguretat per obtenir l’autorització administrativa.

En la Memòria de seguretat s’avaluen els riscos, s’estableixen els protocols d’intervenció, es fixen les mesures i es determinen els mitjans humans i materials necessaris.

  • Auditoria de seguretat i protecció contra incendis

L’auditoria de seguretat i protecció contra incendis busca conèixer l’estat actual de les instal·lacions i/o procediments i/o personal de seguretat.

S’emet un informe amb les conclusions de l’auditoria i es proposen opcions de millora. S’indiquen aquells aspectes que no compleixen amb la normativa i que poden ser motiu de sanció. Tant en matèria de seguretat com de protecció contra incendis.

  • Assessorament i realització de concursos de seguretat

El nostre departament de consultoria avalua les necessitats de seguretat d’una empresa i dissenya les mesures de seguretat òptimes. Després, ajuda a aquesta empresa a preparar els plecs tècnics per a la realització dels concursos de seguretat preceptius.

simulacro de emergencia_1200

Com podem ajudar-te?

  • Infraestructures Crítiques (PSO, PPE)

Les infraestructures crítiques són instal·lacions físiques i sistemes virtuals el funcionament dels quals és essencial i indispensable per a la salut, la integritat física, la seguretat, i el benestar social i econòmic de les persones.

A Kosmos Group realitzem Plans de Seguretat de l’Operador (PSO) i Plans de Protecció Específics (PPE) per a infraestructures crítiques. Seguim els criteris de la normativa vigent d’acord amb el Centre Nacional de Protecció d’Infraestructures i Ciberseguretat (CNPIC).

  • Plans d’Autoprotecció (PAU) i Plans d’Emergències i Evacuació (PEE)

La llei obliga a elaborar, implantar i mantenir operatiu el que es denomina un Pla d’Autoprotecció en instal·lacions on es puguin generar situacions d’emergència.

Es pot dir que és una planificació general de les emergències a les quals es pot veure afectat un establiment en funció de la seva naturalesa i activitat empresarial.

Un estudi previ dels riscos, la seva avaluació i l’adopció de mesures preventives per a eliminar-los o mitigar al màxim els seus efectes és el contingut indispensable d’un Pla d’Autoprotecció. També s’inclou el Pla d’Evacuació.

En el Pla d’Autoprotecció es designa una persona responsable encarregada de gestionar la prevenció i control de riscos. A més, ha de ser redactat per un tècnic especialista qualificat i competent, qui ha d’indicar les seves dades professionals.

A Kosmos Group elaborem els Plans d’Autoprotecció i Plans d’Emergències i Evacuació documentats segons normativa vigent i d’acord amb les necessitats reals del client. Amb totes les garanties legals.

També assessorem i/o ens encarreguem de la gestió amb l’administració pública per a procedir al registre dels mateixos si així ho marca la normativa.

El nostre departament de consultoria avalua les necessitats i dissenya les mesures de seguretat òptimes.
simulacro plan de autoprotección_1200

Compromís de Transparència i Rigor

En el área de la consultoría de seguridad, asesoramos y acompañamos a nuestros clientes, con absoluta transparencia. Garantir la protecció dels nostres clients és la nostra autèntica raó de ser.

Kosmos Group no està vinculat a cap fabricant, distribuïdor o marca comercial: només recomanem el que creiem que és idoni per a cadascun dels nostres clients. Ens devem a ells. La nostra fi és ser-los útils, donar-los suport com a soci estratègic i tecnològic en la gestió de la seguretat.

Garantir la protecció dels nostres clients és la nostra autèntica raó de ser.

Com podem ajudar-te?

Preguntas
y Respuestas

¿Qué es un plan de autoprotección PAU?
El Plan de Autoprotección plantea la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia
¿Quién está obligado a realizar un PAU?

Según la Norma Básica De Autoprotección establecida en el RD 393/2007, todos los establecimientos de actividades industriales, de almacenamiento, de investigación, así como de producción energética, están obligados a elaborar e implantar un Plan de Autoprotección, al objeto de prevenir y conocer cómo actuar en caso de que se produzca una emergencia en la instalación.

¿Qué diferencia hay entre el Plan de Autoprotección (PAU) y el Plan de Emergencia (PE)?

Plan de emergencia

Plan de autoprotección

Obligación según art 20 Ley 31/1995

Obligación según RD 393/2007, y otra normativa autonómica y sectorial.

No necesita ser registrado administrativamente

Necesita ser registrado administrativamente

Se debe revisar cuando se identifiquen situaciones de emergencia o haya cambios físicos, técnicos y de personal en el centro de trabajo.

Igual que los planes de emergencia, pero mínimo cada tres años.