Senyalització de Seguretat en Edificis

$

Experts en instal·lacions de senyalística

$

Projectes de senyalització claus en mà

$

Projectes i instal·lació de senyalització d'accessibilitat

$

Senyals luminescents homologats

$

Manteniment i revisions anuals normatives

$

20 anys d'experiència en seguretat

$

Certificats de qualitat ISO 9001 i ISO 14001

Senyalització de Seguretat en Edificis

Normalment els senyals de seguretat es classifiquen en senyals de prohibició, d’advertiment, d’obligació, d’evacuació i emergència i d’equips contra incendis.

Els sistemes de senyalització de seguretat es complementen amb abalisaments i els plans d’evacuació o plans “vostè és aquí” luminescents.

La seva finalitat és la d’informar a tota persona, resident o visitant, sobre la ubicació dels equips de protecció contra incendis d’ús manual i les vies d’evacuació. Han de ser ràpidament visibles, fins i tot en la foscor per fallada de subministrament elèctric.

En edificis de pública concurrència resulta especialment important una senyalització correcta. Els usuaris han de poder trobar els equips de protecció contra incendis i les vies d’evacuació de manera ràpida, eficaç i segura.

Señalización de seguridad Kosmos Group
La senyalització de seguretat informa sobre la ubicació dels equips de protecció contra incendis d’ús manual i les vies d’evacuació.

Instal·lació de Senyals Luminescents

A Kosmos Group som experts en instal·lacions de senyalística. Adeqüem cada projecte a la tipologia de l’immoble: no és el mateix senyalitzar un edifici d’oficines que una nau industrial, un cinema, un hospital, un hotel o un centre comercial.

Molt conscients que està en joc la seguretat de les persones, realitzem instal·lacions de senyals luminescents amb tot rigor.

La seva importància és capital, ja que:

 • Marquen les sortides i els recorreguts d’evacuació.
 • Faciliten la localització dels equips de protecció contra incendis.
 • Permeten trobar amb rapidesa els elements de salvació.

Com podem ajudar-te?

Senyals Luminescents Homologats

La instal·lació de senyals luminescents homologats i el seu òptim manteniment és un requisit d’obligat compliment per llei. Formen part de la seguretat passiva dels edificis i el seu paper és clau per a una ràpida evacuació en cas d’emergència.

La normativa és clara. No deixa lloc a dubtes quant a la grandària, forma i luminescència dels senyals d’emergència, així com la quantitat i localització d’aquestes. La seguretat de les persones i l’objectiu de salvar vides està per sobre de tot.

Els senyals luminescents han de sotmetre’s a revisions anuals. La seva caducitat és la que estableix el fabricant o, en defecte d’això, deu anys. Aquelles que es vegin deteriorades en les seves propietats luminescents o hagin caducat, han de ser retirades immediatament.

señales luminiscentes_1200
La instal·lació de senyals luminescents homologats i el seu òptim manteniment és un requisit d’obligat compliment per llei.

Condicions Normatives Principals Dels Senyals Luminescents

Per a preservar la seguretat de les persones, els senyals luminescents han de garantir una identificació correcta dels equips de protecció contra incendis, una zona inequívoca per a l’evacuació, i una luminescència òptima per a la seva correcta visibilitat.

Recomanacions per a una correcta senyalització:

 • Ubicació dels senyals luminescents.
  En els espais interiors dels edificis sempre ha d’haver-hi un senyal a la vista, perquè les persones puguin seguir el recorregut d’evacuació, o identificar un mitjà d’extinció en un punt determinat.
 • Altura mínima i màxima.
  Des del sòl fins a la vora inferior del senyal luminescent ha de mantenir-se una distància d’entre dos metres i dos metres i mig; alhora que, des de la vora superior del senyal fins al sostre, aquesta distància ha de ser de 30 centímetres.
 • Distància d’observació.
  Els fabricants indiquen en les plaques quina és la distància idònia perquè el senyal luminescent sigui fàcilment percebut per les persones, en cas d’emergència. Respectar aquesta indicació en col·locar els senyals és requisit indispensable.
 • Espais amb diverses sortides.
  En els punts on pugui generar-se confusió, com són les cruïlles, i en les escales la senyalització cobra especial importància. Les indicacions han de ser clares i inequívoques.
 • Escales.
  Per millorar la senyalització en escales és recomanable utilitzar abalisaments a una distància de 40 cm del sòl. Sempre la porta de sortida ha de quedar ben visible.
 • Mobilitat reduïda.
  Per a les persones de mobilitat reduïda, les zones de refugi han d’estar ben senyalitzades.
 • Plans d’evacuació.
  Han de col·locar-se en llocs de pas i ben visibles. Han d’indicar la ruta d’evacuació i la ubicació dels mitjans d’extinció, com a extintors i altres.
 • Recepció de llum.
  Els senyals luminescents han de rebre sempre llum, per a romandre ‘carregades’. Només d’aquesta manera, en cas de foscor o molt fum, seran fàcilment visibles.

Manteniment dels Sistemes de Senyalització

El RIPCI (Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis) marca la vida útil dels senyals luminescents i especifica com ha de realitzar-se el seu manteniment.

És normativa una revisió anual per part de l’empresa mantenidora d’incendis. Comprèn la comprovació visual dels sistemes de senyalització luminescent: la seva existència, ubicació, neteja, llegibilitat i il·luminació, així com la verificació dels elements de fixació.

plano de evacuación_1200

Com podem ajudar-te?