Protecció Passiva Contra Incendis

$

Disseny i Sectorització per a Protecció Passiva PCI

$

Manteniment segons Guies de reconegut prestigi

$

Anàlisi de Riscos i solucions personalitzades

$

Departament propi d'Enginyeria

$

Projectes claus en mà

$

Col·laboració amb laboratoris de Certificació

$

Certificats de qualitat ISO 9001 i ISO 14001

Protecció Passiva Contra Incendis

La protecció passiva contra incendis té com a missió la de prevenir l’emergència d’un incendi, contenir la seva propagació i afavorir la seva extinció. Comprèn tot tipus de materials, sistemes, tècniques, mitjans i condicions integrats en el disseny i construcció d’un edifici.

La protecció passiva no actua directament contra el foc. La seva funció és la d’aïllar, compartimentar i sectoritzar, en sentit horitzontal i vertical, per tal de contenir el foc. Així mateix, garantir l’evacuació segura de persones per a salvar vides, i evitar la inoperativitat de l’establiment són objectius prioritaris.

Pot donar la sensació que la protecció passiva, en estar relacionada amb els elements constructius, no requereixi de manteniment. Cras error. Segons la normativa vigent, és responsabilitat de l’usuari vetllar pel correcte manteniment de les instal·lacions.

És responsabilitat de l’usuari vetllar pel correcte manteniment
de les instal·lacions.

Protecció Estructural

La protecció estructural fa referència a tots aquells sistemes, materials i productes que s’apliquen a l’estructura d’un edifici per a augmentar la seva resistència al foc i estabilitat funcional.

S’inclouen en aquest apartat elements o productes com a pintures, morters de projecció i plaques, que s’apliquen a l’estructura portant de l’edifici. O també pilars, bigues, suports, murs de càrrega, falsos sostres, forjats i tancaments.

collarín intumescente_1200

Com podem ajudar-te?

Sectorització Interior i Circumdant

La sectorització és el disseny d’espais delimitats per elements resistents al foc, de manera que, en cas d’incendi, aquest quedi confinat en el seu interior. Es pretén evitar la propagació de les flames a altres sectors confrontants, i per tant a la resta de l’edifici.

Identificar les àrees de risc especial en un edifici, com vestíbuls o buits verticals, per a sectoritzar-les adequadament, i determinar superfícies màximes per a limitar la propagació en cas de foc són actuacions essencials en la prevenció passiva.

Per aconseguir que un incendi quedi confinat en una àrea controlada, es requereixen diferents elements constructius de tancament i resistents al foc que el facin possible.

A destacar les portes, comportes i cortines tallafocs, que són les que separen dos sectors d’incendi i faciliten l’evacuació de persones.

Puertas protección pasiva contra incendios
Garantir la protecció dels nostres clients és la nostra autèntica raó de ser.

La protecció passiva contra incendis prioritza quatre aspectes:

  • Contenir l’expansió del fum a tot l’edifici
  • Evitar la propagació de les flames en la mesura del possible
  • Minimitzar els efectes tèrmics del foc
  • Mantenir estables els elements estructurals

Plaques i panells per a incrementar la resistència al foc en murs i tancaments, conductes de ventilació i aire condicionat, els falsos sostres, sòls elevats i la coincidència amb altres elements constructius com els forjats, han de rebre el tractament preventiu òptim. Els segellaments d’aquests tancaments són clau.

De la mateixa manera, les mitgeres o murs confrontants entre edificis han de complir determinades condicions de sectorització per garantir la seguretat enfront de tercers.

Com podem ajudar-te?